ژیمناستیک

جزئیات ابهامات اقتصادی در فدراسیون ژیمناستیک، ثبت سه صفر عجیب!

به گزارش خبرنگاران، ریاست زهرا اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک از همان نخستین روزهای شروع به کار وی با حواشی زیادی همراه بود. اگر چه تا پیش از این سهم بیشتر نقدها را طیفی که از کار کنار گذاشته شده بودند تشکیل می دادند اما این روزها حاشیه جدیدی بوجود...

21 آذر 1398