تناقض آشکارتحریم های هوایی ایران باکنوانسیون بین المللی هواپیمایی

به گزارش مجله تور مالزی، در بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری ایران در خصوص تحریم های یکجانبه آمریکا در حوز هواپیمایی غیرنظامی آمده است: حمل و نقل هوایی، نقش قابل توجهی در نزدیک کردن مردم دنیا به یکدیگر و توزیع مناسب منابع و فرصت ها در سرتاسر دنیا و توسعه روحیه صلح و دوستی به جای مخاصمه و دشمنی بین ملت ها داشته است.

تناقض آشکارتحریم های هوایی ایران باکنوانسیون بین المللی هواپیمایی

همکاری بین المللی آنچنان برای تداوم حمل و نقل منظم دنیای لازم است که شاهد کمترین نمونه های رقابت و مقابله سیاسی در این صنعت بوده ایم، هرچند که متاسفانه، آمریکا در دهه های خیر، از پیشرفت علوم و صنعت مرتبط با هواپیمایی در آن کشور به عنوان ابزاری برای محدودسازی و مخاصمه به جای گسترش تعاملات دنیای استفاده کرده است.

نمایندگان ملت ها، در فضای پر از دشواری های بین المللی و عدم تفاهم که منجر به جنگ دنیای دوم گردیده بود و با داشتن درک عمیق از این مسئله که هر نوع محدودساختن ملت ها از داشتن ارتباطات منظم، ایمن و کارآمد، با روح حمل و نقل هوایی بین المللی در تناقض خواهد بود و آثار منفی آن دیر یا زود گریبانگیر همه کشورهای دنیا و حتی کشورهای محدود کننده خواهد شد، پایه و اساس محکمی برای همکاریهای بین المللی در زمینه هواپیمایی کشوری در قالب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری ایجاد کردند و در مواد مختلفی از این پیمان، بر اهمیت جنبه های همکاری و پرهیز از استفاده منفی از صنعت هواپیمایی تاکید نمودند.

در مقدمه این کنوانسیون آمده است:

با در نظر دریافت اینکه توسعه آتی هواپیمایی کشوری بین المللی می تواند در ایجاد و حفظ دوستی و درک مشترک بین ملت ها و مردم دنیا به نحو شگرفی یاری کند و همچنین، سوء استفاده از آن می تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود؛ و با توجه به اینکه پیشگیری از اختلاف و تقویت همکاری بین ملت ها و مردم که صلح دنیای وابسته به آن است مطلوب و خواستنی است؛ بنابراین، کشورهای امضا کننده زیر بر سر اصول و ترتیبات خاصی تفاهم کرده اند تا بلکه هواپیمایی کشوری بین المللی به شیوه ای ایمن و منظم توسعه یابد و خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی بر مبنای برابری فرصت ها ایجاد شود و به شیوه ای صحیح و اقتصادی به کار گرفته شود.

در ماده 4 پیمان در بخش سوء استفاده از هواپیمایی کشوری آمده است:

هر یک از کشورهای عضو پیمان موافقت می کند که هواپیمایی کشوری را برای هیچ منظوری که با مقاصد این پیمان منافات داشته باشد به کار نبرد.

در ماده 44 پیمان در قسمت اهداف و منظور از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی آمده است:

هدف و منظور این سازمان آنست که اصول و امور فنی هوانوردی بین المللی را توسعه داده و نسبت به پی ریزی و پیشرفت موضوع حمل و نقل بین المللی تقویت به عمل آورد تا:

الف) از توسعه منظم و ایمن هواپیمایی بین المللی کشوری در سراسر دنیا اطمینان حاصل شود.

ب) فنون مربوط به طراحی و عملیات هواپیما به منظور امور صلح جویانه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

ج) ایجاد و توسعه مسیرهای هوایی، فرودگاهها و امکانات ناوبری هوایی برای هواپیمایی کشوری بین المللی مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

د) احتیاجات مردم در دنیا به حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی برآورده شود.

ه) از رقابت های بی جهت که موجب زیان و تضعیف امور اقتصادی است جلوگیری به عمل آید.

و) حقوق کشورهای عضو پیمان کاملاً محترم شمرده شود و هر یک از کشورهای عضو پیمان فرصتی عادلانه برای به کار انداختن شرکت های هوایی بین المللی داشته باشند.

ز) تبعیض بین کشورهای عضو پیمان از بین برود.

ح) تامین بی خطری پرواز در امور هوانوردی بین المللی توسعه و تعمیم یابد.

د) بطور کلی در توسعه و تکامل کلیه جوانب و جهات امور هوایی بین المللی کشوری ترقی و پیشرفت حاصل شود.

با توجه به متن و روح حاکم بر موارد فوق و از آنجا که هر نوع محدودساختن کشورهای عضو پیمان بر سر دسترسی عادلانه به محصولات، مقاصد و بازارها در تناقض با اهداف اولیه و بنیادین پیمان شیکاگو مبنی بر ایجاد فرصت حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی قرار گرفته است، به ایجاد و حفظ دوستی و درک مشترک بین ملت ها و مردم دنیا به نحوی شگرف خدشه وارد می سازد و سوء استفاده از صنعت هواپیمایی برای اهدافی به غیر از مفاد پیمان می تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود و با هدف اصلاح رویه ای که در سال های اخیر باعث گردیده است تا داشتن صنعت طراحی و ساخت هواپیما و تجهیزات ضروری برای حمل و نقل هوایی بین المللی تبدیل به عاملی برای اثرگذاری در حوزه هایی غیر از هواپیمایی کشور شود و توسعه برابر و کارآمد حمل و نقل هوایی دنیای را با چالش روبرو کند، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام رسمی این موضوع که محدودیت های اعمال گردیده از طرف امریکا در حوزه هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار با روح و مفاد کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری بوده، اهداف عالیه این صنعت را به شکلی دنیای با چالش روبرو می سازد، دسترسی مردم و ملت های دنیا را به حمل و نقل هوایی ایمن، اقتصادی، کارآمد و قابل اطمینان خدشه دار می سازد و آثاری جدی و فوری بر حقوق کشورهای متعاهد کنوانسیون شیکاگو دارد؛ از تمامی سازمان های هواپیمایی کشوری متعاهد کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری می خواهد تا ضمن به رسمیت نشناختن تحریم های اعلام گردیده آمریکا در زمینه هوانوردی غیر نظامی ایران:

تمامی مساعی خود را برای توسعه همکاری های بین المللی هواپیمایی با سایر کشورها و به خصوص جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو متعهد این پیمان به خرج داده و با اعمال هر نوع محدودیت بر سر راه شرکت های ایرانی در حوزه حمل و نقل هوایی برخورد قاطع انجام دهند و مراتب مخالفت خود را با اقدامات یکجانبه و مغایر با اهداف پیمان از طرف کشورهای نقض کننده آن به طرق مقتضی و موثر ابراز دارند تا از انحراف اهداف شکل گیری صنعت هواپیمایی دنیای جلوگیری شود.

از تمامی شرکت های سازنده محصولات و قطعات هوانوردی در حوزه نظارتی خود بخواهند تا نسبت به اجرای قراردادها و تفاهمات منعقد گردیده با شرکت های ایرانی متعهد بوده و به پشتیبانی از سخت افزارها و نرم افزارهایی که توسط شرکتهای ایرانی مورد بهره برداری قرار می گیرد متعهد باشند و مسئولیت آنها را در خصوص ایمنی و استمرار عملیات این تجهیزات یادآوری نماید.

به وسیله شرکت موثر در جریان های تصمیم گیری در مجامع دنیای هوانوردی، به خصوص سازمان دنیای هواپیمایی کشوری، نسبت به وضع مقررات و تدوین راهکارهای برخورد با اقدامات محدودساز یکجانبه که در تناقض با اهداف هواپیمایی کشوری دنیای است اقدام کرده و انتخاب نمایندگان کشورهای محدود کننده را در ساختارهای تصمیم ساز دنیای متوقف سازند.

در این بیانیه آمده است، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران از شورای ایکائو درخواست دارد تا ضمن یادآوری اهداف و ارزش های شکل گیری هواپیمایی کشوری بین المللی، به خصوص مفاد مقدمه، ماده 4 و ماده 44، بر حق تمامی ملت ها و مردم دنیا در خصوص دسترسی به حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی تاکید کرده، هر نوع ایجاد محدودیت بر سر دسترسی ملت ها و مردم به حمل و نقل هوایی را دارای پیامدهایی فوری و جبران ناپذیر تلقی نماید و ازکشورهای عضو بخواهد تا به مفاد این پیمان و گسترش حمل و نقل هوایی بین المللی با هدف ارتقاء مودت و درک مشترک بین مردم دنیا پایبند باشند.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 15 بهمن 1397 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: malaysiatoursnet.ir شناسه مطلب: 60

به "تناقض آشکارتحریم های هوایی ایران باکنوانسیون بین المللی هواپیمایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تناقض آشکارتحریم های هوایی ایران باکنوانسیون بین المللی هواپیمایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید